Izglītības psihologa
Aijas Rudzītes

Pieņemšanas laiki

Smilšu ielā 3, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 18. kabinetā
T;C;P – no 10.00 – 14.00, pusdienās pārtraukums no 12.30-13.00

(konsultācijas pēc iepriekšēja pieraksta pa mob. tel. 29226571 )

Izglītības psihologa galvenie darbības virzieni:
• Izglītojamo, vecāku un pedagogu konsultēšana izglītojamo psiholoģisko problēmu gadījumos;
• Izglītojamā psihiskās attīstības veicināšanas pamatprincipu izveide mācību grūtību gadījumos un ieteikumu izveide pedagogiem un vecākiem atbalsta sniegšanai, sadarbojoties ar Iestādes atbalsta personāla speciālistiem;
• Profilakses pasākumu organizēšana:
• Atbalsta sniegšana izglītojamajiem adaptācijas procesā;
• Rakstisku atzinumu sagatavošana par izglītojamā psiholoģiskās izpētes vai konsultēšanas rezultātiem gadījumos, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju vai saņem Iestādes atbalsta komisijas palīdzību vai citos gadījumos, kādi paredzēti normatīvajos aktos, vai pēc vecāku (personas, kas īsteno aizgādību) rakstiska pieprasījuma, atbilstoši izglītības psihologa kompetencei;
• Piedalīšanās individuālo atbalsta pasākumu plānu izstrādē, sadarbojoties ar citiem izglītības iestādes speciālistiem (logopēdu, speciālo pedagogu, sociālo pedagogu, pedagogiem, administrāciju).
• Izglītojamā ar speciālām vajadzībām, viņu vecāku (aizgādņu) un skolotāju konsultēšana jautājumos par individuālo pieeju mācību procesā;
• Sadarbošanās ar vecākiem, viņu informēšana par izglītojamā resursiem un grūtībām izglītības iestādē, kopīgi meklējot risinājumus.
Psihologa darba ētiskos principus nosaka Latvijas skolu psihologu Ētikas kodekss.
Individuālais darbs ar bērniem līdz 18 g.v. notiek ar vecāku rakstisku piekrišanu.