Saulkrastu vidusskolā strādā atbalsta komanda, kuras darbības pamatā ir kompleksa pieeja problēmai, lai bērna problēmas varētu skatīt veselumā

Atbalsta komandas vadītāja:

Sociālais pedagogs ANNITA BOGDANOVA

Galvenais darbības mērķis – 

sniegt vispusīgu atbalstu izglītojamajiem viņu vecākiem, skolas darbiniekiem.

 

Galvenie darbības virzieni

1.    Iespējamo mācību grūtību un uzvedības traucējumu rašanās cēloņu izpēte (krīzes situācijas, vardarbība, mācīšanās traucējumi, psihiskās attīstības aizture, garīgās attīstības traucējumi);

2.    Problēmu risināšanas ceļu meklēšana, sastādot konkrētu rīcības plānu;

3.    Atbalsta personāla palīdzība izglītojamajam  un vecākiem.

 

Atbalsta personāla sadarbības komanda

Direktora vietniece izglītības jomā Oksana Vanaga
Direktora vietniece izglītības jomā Inna Jenerte
Speciālais pedagogs Evija Ringača
Pedagoga palīgs Ināra Mieze
Logopēds Dagnija Gurtiņa
Skolas māsa Inese Staņa-Vīksna