Saulkrastu vidusskolas skolotāji un skolēni piedalās Eiropas Sociālā Fonda projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta darbības laiks 2017.gada 1.janvāris līdz 2020.gada 31.decembrim.  

ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” , lai nodrošinātu kvalitatīvus karjeras atbalsta pasākumus skolēniem, ieskaitot karjeras informāciju, karjeras izglītību un karjeras konsultācijas. Noslēgts ir sadarbības līgums starp Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldi un Valsts izglītības attīstības aģentūru, lai koordinētu šī ESF projekta izmēģinājumskolās Latvijas novados un republikas pilsētās, un Saulkrastu vidusskola ir viena no tām.  

Šo darbu vada pedagogs karjeras konsultants, kas projekta ietvaros saņēmis papildizglītību karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos. Saulkrastu vidusskolā karjeras atbalsta konsultante ir pedagogs Vizma Miķelsone un ir noslēgts darba līgums 2017.gada 20. martā. Ir uzsākts un rit aktīvs darbs projekta realizēšanā. Pirmais darbības posms ir līdz š.g. 31. augustam. Darbs turpināsies arī jaunajā mācību gadā. 

Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle.