Neskatoties uz to, ka Saulkrastu vidusskola ir ļoti veiksmīgi izgājusi akreditācijas procesu un ir akreditēta uz sešiem gadiem, skolas administrācija 20.aprīlī devās pieredzes apmaiņā uz Ozolnieku vidusskolu, lai pilnveidotu ikdienas mācību darbu un gūtu jaunas idejas.

Lielo pilsētu - Rīgas un Jelgavas -  tuvums rada līdzīgu  situāciju vidusskolas klašu komplektācijā kā  Saulkrastu, tā arī Ozolnieku vidusskolā.  Neskatoties uz to, ka Ozolnieku vidusskolā kopumā mācās 560 skolēni un strādā 80 pedagogi, vidusskolas klases ir nelielas,  apmēram 18 skolēni. Skolu administrācija un skolotāji uz šo faktu var raudzīties divējādi. Pozitīvi, jo viņu audzēkņiem ir tik augsti sasniegumu mācībās, ka  viņi spēj iestāties un mācīties ģimnāzijās. Negatīvi, jo skolā samazinās skolēnu skaits, neskatoties uz augstu izglītības kvalitāti.

Otrs abām skolām aktuāls jautājums bija iekļaujošā izglītība. Nav noslēpums, ka allaž ir bijuši bērni, kas mācību vielu apgūst lēnāk un problemātiskāk nekā viņu vienaudži. Iekļaujošās izglītības mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas iespējas izglītības apguvei un veicināt sociālās atstumtības riska grupu iekļaušanos izglītības sistēmā visos izglītības veidos un pakāpēs. Jau vairākus gadus Saulkrastu vidusskola īsteno speciālās īzglītības programmas, tādēļ jo vērtīgāka bija  Ozolnieku vidusskolas pieredze  speciālās izglītības programmu īstenošanā - kā  skola organizē darbu, lai bērnam būtu nodrošināta atbilstoša vide un kvalificēta palīdzība kvalitatīvas  izglītības ieguvei. Ozolnieku vidusskolas kolēģus  interesēja mūsu pieredze un prasības akreditācijas procesā attiecībā uz speciālajām programmām.

Trešā interesantā un iedvesmojošā lieta Ozolniekos – skolas iniciatīva. Skolas iniciatīva pasākumu ciklā „Nacionālie dārgumi”, „Zaļās klases” izveidē, „Vasaras skoliņas” organizēšanā nākamajiem pirmklasniekiem. Īpaši jāatzīmē zēnu mājturības kabineta iekārtojums - vairākas atsevišķas telpas darbam ar dažādiem materiāliem, kas ir aprīkotas ar nepieciešamajiem darbagaldiem un instrumentiem. Skola īpaši lepojas ar datorizētu darbagaldu smalkiem kokgriezumiem. Mājturības stundās zēni izgatavo dažādus suvenīrus ar skolas simboliku, medaļas, tautisko rakstu zīmes un citas praktiskas lietas, tādējādi apgūstot uzņēmējdarbības pamatus, attīstot amata prasmes un radošumu.

Diena Ozolniekos bija silta un saulaina gan dabā, gan sarunās. Šīs tikšanās laikā tapa Saulkrastu vidusskolas uzraksts īpašā tehnikā, kas būs atgādinājums par  saulaino un iedvesmojošo dienu. Gaidīsim kolēģus no Ozolniekiem ciemos Saulkrastu vidusskolā! 

 

Astrīda Dinēviča, Oksana Vanaga